Понедельник, 2018-11-19, 8:38 AM
FOR-US.UCOZ.COM
Welcome Гость | RSS

Menyu
Kateqoriyalar
Məşhurlar [0]
Proqramlar [1]
Musiqi [0]
Şəkillər [2]
Yumor [0]
Maraqlı məlumatlar [11]
İdman [0]
Xəbərlər [1]
Məntiq [0]
Oyunlar [2]
Avto Dünya [2]
Mobil dünya [0]
Din [1]
Saytımızın həyatı [0]
Kiçik çat
200
Sorğu
Sayt necədir?
Всего ответов: 85
Axtarış
Main » 2010 » Октябрь » 20 » Sizə bu ayın 24-ü keçiriləcək sınaq imtahanında düşəcək mövzuları təqdim edirəm
6:19 PM
Sizə bu ayın 24-ü keçiriləcək sınaq imtahanında düşəcək mövzuları təqdim edirəm

14.10.2010

24 oktyabr MSİ1 imtahanında sualların əhatə etdiyi mövzular

24 oktyabr MSİ1 imtahanında sualların əhatə etdiyi mövzular
Azərbaycan dili
  9 10 11
FONETİKA: Danışıq səsləri və onların əmələ gəlməsi. Danışıq üzvləri. Sait və samit səslər. Saitlərin bölgüsü: qalın və incə saitlər; açıq və qapalı saitlər; dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin növləri: kar və cingiltili samitlər. Ahəng qanunu. Qalın və incə saitlərin ahəngi. Bəzi sözlərdə ahəngin pozulması. Əlifba. Səs və hərf. Qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffuzü. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffuzü. + + +
Sonu q və k ilə bitən çoxhecalı sözlərin yazılışı. Sonu qoşasamitli təkhecalı sözlərin yazılışı, [k ` ] səsinin yazıda ifadəsi. Heca. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Vurğu. Azərbaycan sözlərində vurğunun yeri. Heca vurğusunun sözün mənasına təsiri. Vurğulu heca və uzun heca, onların fərqləndirilməsi. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilər. Fonetik təhlil. + + +
LEKSİKA: Leksika haqqında anlayış. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Onların çoxmənalı sözlərdən fərqi. Bəzi sözlərin həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi işlənə bilməsi. Sinonimlər. Antonimlər. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Terminlər. Ümumişlək olmayan sözlərin, əsasən, terminlərdən ibarət olması. Dialekt sözləri, köhnəlmiş sözlər, neologizmlər. + + +
Əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözlər. Ərəb-fars və rus-Avropa mənşəli sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Bu birləşmələrdə sözlərin məcazlaşması. Frazeoloji birləşmələrin omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Lüğətlər. Lüğətlər haqqında anlayış. İzahlı lüğətlər. Orfoqrafiya, orfoepiya və tərcümə lüğətləri. Sözün leksik təhlili.   + +
MORFOLOGİYA Morfologiya nitq hissələri haqqında təlim kimi     +
Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.     +
Əsas nitq hissələri. İsim. Əşya anlayışı. Konkret və mücərrəd, canlı və cansız, xüsusi və ümumiliyindən asılı olmayaraq. bütün isimlərin əşya sayılması. İsim əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsi kimi. Onun qrammatik əlamətləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. Toplıı isimlər. İsmin quruluşca növləri. Sadə isimlər. Düzəltmə isimlər və onların əmələ gəlməsi. İsimlərdən düzələn isimlər. Fellərdən düzələn isimlər. İsim düzəldən bəzi şəkilçilərin ( -stan: -qı, -ki və s.) yazılışı. Mürəkkəb isimlərin əmələ gəlməsi və onlann yazılışı. Mürəkkəb adlar. Mürəkkəb adlar ismi söz birbşmələrinin bir qrupu kimi. Onlann mürəkkəb isimlərdən fərqi. Mürəkkəb adlar və xüsusi isimlər. Mürəkkəb adların yazılışı. İxtisarla yazılan mürəkkəb adlar. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənsubiyyət şəkilçiləri. Mənsubiyyət şəkilçilərinin şəxs şəkilçilərindən fərqi. Tale, mənbə, mənsə. mövqe, mənafe sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.     +
Ədəbiyyat
Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar. + + +
Aşıq yaradıcılığı. Dastanlar.. + + +
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. "Kitabi – Dədə Qorqud" eposu. "Salur Qazanın evinin yağmalanması”boyu. + + +
Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. Lirikasí. "Xəmsə"   + +
"İskəndərnamə” poeması. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Süjet və kompozisiya.     +
Cəbr
Natural ədədlər + + +
Adi və onluq kəsrlər + + +
Faiz. Nisbət. Tənasüb     +
Həqiqi ədədlər     +
Tam cəbri ifadələr      
Çoxhədlinin vuruqlarına ayrılması      
Həndəsə
Həndəsənin əsas anlayışları     +
Üçbucaqlar     +
Biologiya
Sitologiyanın əsasları. Hüceyrənin quruluşu və funksiyası. Sitoplazma və onun orqanoidləri. Hüceyrənin hərəkət orqanoidləri, onun orqanoidləri. Prokariot və eukariot hüceyrələr. Eukariotların prokariotlardan fərqi. Bakteriyaların müxtəlif formaları; saprofit və parazit bakteriyalar. Həyatın hüceyrəsiz forması - viruslar. Virusların tərkibi və quruluşu.     +
Hüceyrənin qeyri-üzvi tərkibi. Su və mineral duzlar, onların hüceyrənin həyatında rolu. Hüceyrənin üzvi maddələri: zülallar, karbohidratlar, lipidlər, onların quruluşu və hüceyrədə bioloji rolu. Nuklein turşuları-DNT və RNT, onların quruluşu, tərkibi və funksiyaları.     +
Hüceyrədə maddələr və enerji mübadiləsi. Maddələr mübadiləsində ATF-in rolu, ATF-in tərkibi və quruluşu. Hüceyrədə enerji mübadiləsi və onun mərhələləri: hazırlıq mərhələsi, qlikoliz (oksigensiz), oksigenli mərhələlər, bunların fərqi. ATF-in sintezi. Plastik mübadilə - zülaların biosintezi. DNT kodu, gen, onların əhəmiyyəti, transkripsiya, translyasiya, onların mahiyyəti. Bitki hüceyrələrində plastik və energetik mübadilə proseslərinin xüsusiyyətləri. Fotosintez, onun işıq və qaranlıq mərhələləri. Fotosintezin məhsuldarlığı, təbiətdə fotosintezin rolu. Xemosintez, onun fotosintezdən fərqi.     +
Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı. Hüceyrənin mitoz bölünməsi. Orqanizmlərin çoxalma formaları. Cinsiyyətsiz çoxalma. Cinsi çoxalma. Meyoz prosesi. Maylanma. Partenogenez.     +
Coğrafiya
Coğrafiyanın predmeti, vəzifələri. Coğrafi nomenklatura. Yarımkürələrin fiziki xəritəsində əsas coğrafi obyektlərin göstərilməsi. Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. + + +
Məhəllin planı. Miqyas. Üfüqün cəhətləri. Azimut. Horizontallar. Planaalma. Yerin forması və ölçüləri. + + +
Coğrafi koordinatlar. Xəritələr. Yer Günəş sisteminin planetidir. + + +
Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkətinin nəticələri. Fəsillər. Saat qurşaqları   + +
Yerin yaranması haqqında fərziyyələr. Yerin daxili quruluşu. Süxurlar. Yerin geoloji inkişafı. Yerin yaşı.     +
İngilis dili
To be (1) + + +
The Noun (1), Reading, Enlarge Vocabulary(1) + + +
The Noun (3), Reading, Enlarge Vocabulary(1) + + +
The Article (3), Reading, Enlarge Vocabulary(1) + + +
Fizika
Kinematikanın əsasları + + +
Dinamikanın əsasları     +
Kimya
Saf maddələr və qarışıqlar. Fiziki və kimyəvi hadisələr + + +
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem + + +
Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi + + +
Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu   + +
Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar     +
Azərbaycan Tarixi
İbtidai icma quruluşu, İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları §1,2,3,4,5,6,7, Şimali Azərbaycan istiqlal ərəfəsində, Mart soyqırımı. §1,2,3 + + +
Manna, Skif çarlığı, Midiya, §8,9,10,11,12,13,14,15, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və tədbirləri §4,5,6,7 + + +
Atropatena və Albaniya §16,17,18,19,20,21,22,23,24, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti §8,9,10 + + +
Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması, Atropatena və Albaniya §1,2,3,4     +
Tarix
İbtidai icma quruluşu, Misir §1,2,3, 4 ,5,6,7. Azərbaycan ibtidai icma quruluşunda. İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları. §1,2,3,4,5,6,7. Versal-Vaşinqton sisemi. §1, 2, 3 + + +
Mesopotamiya, Finikiya, Assuriya, İskitlər,Əhmənilər § 8, 9, 10, 12, 14. Manna, Skif çarlığı §8, 9,10,11,12,14. ABŞ və Avropa ölkələri XX əsrin 30-cu illərin əvvəllərində § 4, 5, 6 + + +
Qədim türklər, Hun dövləti, Çin, Hindistan §15,16,17,18 ,20. Atropatena, + + +
Albaniya §15,16,17,18,19,20,21,22. Türkiyə, Hindistan və Dünya ölkələri II Dünya müharibəsi ərəfəsində §7, 9, 11, 12     +
Yunanıstan §21,22,23,24,25,26. Atropatena və Albaniya Sasani imperiyasının tərkibində §1,2,3,4, 5,6. II Dünya müharibəsi § 14, 15,16     +
Category: Maraqlı məlumatlar | Views: 3330 | Added by: S_S_Z | Rating: 4.5/4
Total comments: 2
2 Emin
dred

1 vuqar
9 ci sinif 1 ciqurup movzulari MS1

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Sayta giriş
Profilim
Kalendar
«  Октябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Dost saytlar
 • WwW.For-life.Tk
 • WwW.Emiliyam.clan.su
 • WwW.Montoni.clan.su.
 • Statistika

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Arxiv
  DESİGN BY FOR-LİFE
  Создать бесплатный сайт с uCoz