Понедельник, 2018-11-19, 9:02 AM
FOR-US.UCOZ.COM
Welcome Гость | RSS

Menyu
Kateqoriyalar
Məşhurlar [0]
Proqramlar [1]
Musiqi [0]
Şəkillər [2]
Yumor [0]
Maraqlı məlumatlar [11]
İdman [0]
Xəbərlər [1]
Məntiq [0]
Oyunlar [2]
Avto Dünya [2]
Mobil dünya [0]
Din [1]
Saytımızın həyatı [0]
Kiçik çat
200
Sorğu
Sayt necədir?
Всего ответов: 85
Axtarış
Main » 2010 » Ноябрь » 12 » Sizə bu ayın 28-i keçiriləcək sınaq imtahanında düşəcək mövzuları təqdim edirəm
8:46 PM
Sizə bu ayın 28-i keçiriləcək sınaq imtahanında düşəcək mövzuları təqdim edirəm

06.11.2010

28 noyabr MSİ2 imtahanında sualların əhatə etdiyi mövzular

9 - cu sinif
Azərbaycan dili
FONETİKA: Danışıq səsləri və onların əmələ gəlməsi. Danışıq üzvləri. Sait və samit səslər. Saitlərin bölgüsü: qalın və incə saitlər; açıq və qapalı saitlər; dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin növləri: kar və cingiltili samitlər. Ahəng qanunu. Qalın və incə saitlərin ahəngi. Bəzi sözlərdə ahəngin pozulması.
Əlifba. Səs və hərf. Qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffuzü. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffuzü. Sonu q və k ilə bitən çoxhecalı sözlərin yazılışı. Sonu qoşasamitli təkhecalı sözlərin yazılışı, [k ` ] səsinin yazıda ifadəsi.
Heca. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Vurğu. Azərbaycan sözlərində vurğunun yeri. Heca vurğusunun sözün mənasına təsiri. Vurğulu heca və uzun heca, onların fərqləndirilməsi. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilər. Fonetik təhlil.
LEKSİKA: Leksika haqqında anlayış. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Onların çoxmənalı sözlərdən fərqi. Bəzi sözlərin həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi işlənə bilməsi.
Sinonimlər. Antonimlər. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Terminlər. Ümumişlək olmayan sözlərin, əsasən, terminlərdən ibarət olması. Dialekt sözləri, köhnəlmiş sözlər, neologizmlər.
Əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözlər. Ərəb-fars və rus-Avropa mənşəli sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Bu birləşmələrdə sözlərin məcazlaşması. Frazeoloji birləşmələrin omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Lüğətlər. Lüğətlər haqqında anlayış. İzahlı lüğətlər. Orfoqrafiya, orfoepiya və tərcümə lüğətləri. Sözün leksik təhlili.
MORFOLOGİYA Morfologiya nitq hissələri haqqında təlim kimi
Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.
Əsas nitq hissələri. İsim. Əşya anlayışı. Konkret və mücərrəd, canlı və cansız, xüsusi və ümumiliyindən asılı olmayaraq. bütün isimlərin əşya sayılması. İsim əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsi kimi. Onun qrammatik əlamətləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. Toplıı isimlər. İsmin quruluşca növləri. Sadə isimlər. Düzəltmə isimlər və onların əmələ gəlməsi. İsimlərdən düzələn isimlər. Fellərdən düzələn isimlər. İsim düzəldən bəzi şəkilçilərin ( -stan: -qı, -ki və s.) yazılışı. Mürəkkəb isimlərin əmələ gəlməsi və onlann yazılışı.
Mürəkkəb adlar. Mürəkkəb adlar ismi söz birbşmələrinin bir qrupu kimi. Onlann mürəkkəb isimlərdən fərqi. Mürəkkəb adlar və xüsusi isimlər. Mürəkkəb adların yazılışı. İxtisarla yazılan mürəkkəb adlar. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənsubiyyət şəkilçiləri. Mənsubiyyət şəkilçilərinin şəxs şəkilçilərindən fərqi. Tale, mənbə, mənsə. mövqe, mənafe sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.

Ədəbiyyat
Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar. Aşıq şeirinin janrları.
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
"Kitabi – Dədə Qorqud" eposu. "Salur Qazanın evinin yağmalanması”boyu.
Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. Lirikasí. "Xəmsə"
"İskəndərnamə” poeması. Məzmunu.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Süjet və kompozisiya. Yazılı ədəbiyyatda növlər və janrlar. Lirik növ.
Epik və dramatik növ.
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.

Cəbr 1-2 QRUPLAR
Natural ədədlər
Adi və onluq kəsrlər
Faiz. Nisbət. Tənasüb
Həqiqi ədədlər

Həndəsə 1-2 QRUPLAR
Həndəsənin əsas anlayışları
Üçbucaqlar
Çevrə və dairə

Cəbr 3-4 QRUPLAR
Natural ədədlər
Adi və onluq kəsrlər
Faiz. Nisbət. Tənasüb
Diaqramlar

Həndəsə 3-4 QRUPLAR
Həndəsənin əsas anlayışları

Biologiya
Gövdənin şəkildəyişmələri. Bitkilərin təbiətdə və təsərrüfatda vegetativ orqanlar vasitəsilə çoxaldılması. Bitkilərin calaq edilməsi. Çiçəyin quruluşu. Bircinsli və ikicinsli çiçəklər. Birevli və ikievli bitkilər. Çiçəkqrupları və onların bioloji əhəmiyyəti. Çiçəklənmə.
Tozlanmanın formaları. İkiqat mayalanma. Meyvə və toxumların əmələ gəlməsi. Şirəli və quru meyvələr. Toxumun quruluşu, tərkibi, cücərmə şəraiti. Şirəli və quru meyvələr. Meyvə və toxumaların yayılmağa uyğunlaşması. Bitkilər və ətraf mühit.
Çiçəkli bitkilərin müxtəlifliyi. Əsas sistematik kateqoriyalar. Örtülütoxumlular şöbəsinin əsas əlamətləri. Ikiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər fəsiləsi. Gülçiçəklilər fəsiləsi. Kəpənəkçiçəklilər (paxlalılar) fəsiləsi. Badımcançiçəklilər fəsiləsi. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi. Əməköməcilər fəsiləsi.
Birləpəlilər sinfi. Taxıllar fəsiləsi. Zanbaq fəsiləsi. Kənd təsərrüfatı bitkiləri.

Coğrafiya
Coğrafiyanın predmeti, vəzifələri. Coğrafi nomenklatura. Yarımkürələrin fiziki xəritəsində əsas coğrafi obyektlərin göstərilməsi. Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı.
Məhəllin planı. Miqyas.
Üfüqün cəhətləri. Azimut. Horizontallar. Planaalma.
Yerin forması və ölçüləri. Dərəcə toru. Coğrafi koordinatlar.
Xəritələr. Kartoqrafik proyeksiyalar.
Yer Günəş sisteminin planetidir. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkətinin nəticələri.
Saat qurşaqları və Günəş şüalarının düşmə bucaqlarına aid çalışma həlli
Yerin yaranması haqqında fərziyyələr. Yerin geoloji inkişafı.

İngilis dili
The noun
the article
the pronoun

Fizika
Mexaniki hərəkət,Yerdəyişmə,Skalyar və vektorial kəmiyyətlər,Sürət,Düzxətli bərabərsürətli hərəkət 7-ci sin par 16,17,18
Bir düz xətt boyunca baş verən hərəkətlərdə sürətlərin toplanması,Dəyişənsürətli hərəkət,Təcil,Düzxətli bərabərtəcilli hərəkətdə sürət,Bərabərtəcilli düzxətli hərəkətdə gedilən yol 7-ci sin par 19,20,21,22
Cevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət,Dövretmə periodu və tezliyi,Cevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcil 7-ci sin par 23,24
Cisimlər və onların əhatəsi,Nyutonun birinci qanunu,Ətalət hesablama sistemi, Kütlə,Maddənin sixlığı 7-ci sin par 25,26,27
Qüvvə,Nyutonun ikinci qanunu,Nyutonun üçüncü qanunu 7-ci sin par 28,29

Kimya
Saf maddələr və qarışıqlar. Fiziki və kimyəvi hadisələr
Atomun quruluşu
Dövri qanun və dövri sistem
Valentlik. Oksidləşmə dərəcəsi
Kimyəvi rabitələr. Hibridlşəmə
Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar

Azər. Tarixi
İbtidai icma quruluşu, İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları §1,2,3,4,5,6,7, Şimali Azərbaycan istiqlal ərəfəsində, Mart soyqırımı. §1,2,3
Azərbaycan ibtidai icma quruluşunda 1,2,3,4
İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları § 5,6,7
Manna dövləti § 8,9,10,11
Skif çarlığı, Azərbaycan Midiya və Əhəmənilər imperiyasının tərkibində § 12, 13, 14
Atropatena dövləti § 15,16, 17, 18
Albaniya § 19, 20, 21,22
Azərbaycanda feodal münasibətləri § 1, 2
Azərbaycan Sasani imperiyasının tərkibində § 3, 4

Tarix
İbtidai icma quruluşu § 1,2,3,4. Azərbaycan ibtidai icma quruluşunda 1,2,3,4
Misir § 5, 6, 7. İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları § 5,6,7
Mesopotamiya, Finikiya və Assuriya § 8,9,10. Manna dövləti § 8,9,10,11
İskitlər, İran § 12, 14, Skif çarlığı, Midiya dövləti və Azərbaycan Əhəmənilər imperiyasının tərkibində § 12, 13, 14
Qədim Türküstan dövlətləri §15, 16, 17, Atropatena dövləti § 15,16, 17, 18
Çin § 18, Albaniya § 19, 20, 21,22
Hindistan § 20, Azərbaycanda feodal münasibətləri§ 1, 2
Qədim Yunanıstan § 21, 22, 23, Azərbaycan Sasani imperiyasının tərkibində § 3, 4

 

10 - cu sinif
Azərbaycan dili
FONETİKA: Danışıq səsləri və onların əmələ gəlməsi. Danışıq üzvləri. Sait və samit səslər. Saitlərin bölgüsü: qalın və incə saitlər; açıq və qapalı saitlər; dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin növləri: kar və cingiltili samitlər. Ahəng qanunu. Qalın və incə saitlərin ahəngi. Bəzi sözlərdə ahəngin pozulması.
Əlifba. Səs və hərf. Qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffuzü. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffuzü. Sonu q və k ilə bitən çoxhecalı sözlərin yazılışı. Sonu qoşasamitli təkhecalı sözlərin yazılışı, [k ` ] səsinin yazıda ifadəsi.
Heca. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Vurğu. Azərbaycan sözlərində vurğunun yeri. Heca vurğusunun sözün mənasına təsiri. Vurğulu heca və uzun heca, onların fərqləndirilməsi. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilər. Fonetik təhlil.
LEKSİKA: Leksika haqqında anlayış. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Onların çoxmənalı sözlərdən fərqi. Bəzi sözlərin həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi işlənə bilməsi. Sinonimlər. Antonimlər. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Terminlər. Ümumişlək olmayan sözlərin, əsasən, terminlərdən ibarət olması. Dialekt sözləri, köhnəlmiş sözlər, neologizmlər.
Əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözlər. Ərəb-fars və rus-Avropa mənşəli sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Bu birləşmələrdə sözlərin məcazlaşması. Frazeoloji birləşmələrin omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Lüğətlər. Lüğətlər haqqında anlayış. İzahlı lüğətlər. Orfoqrafiya, orfoepiya və tərcümə lüğətləri. Sözün leksik təhlili.
MORFOLOGİYA Morfologiya nitq hissələri haqqında təlim kimi
Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.
Əsas nitq hissələri. İsim. Əşya anlayışı. Konkret və mücərrəd, canlı və cansız, xüsusi və ümumiliyindən asılı olmayaraq. bütün isimlərin əşya sayılması. İsim əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsi kimi. Onun qrammatik əlamətləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. Toplıı isimlər. İsmin quruluşca növləri. Sadə isimlər. Düzəltmə isimlər və onların əmələ gəlməsi. İsimlərdən düzələn isimlər. Fellərdən düzələn isimlər. İsim düzəldən bəzi şəkilçilərin ( -stan: -qı, -ki və s.) yazılışı. Mürəkkəb isimlərin əmələ gəlməsi və onlann yazılışı.
Mürəkkəb adlar. Mürəkkəb adlar ismi söz birbşmələrinin bir qrupu kimi. Onlann mürəkkəb isimlərdən fərqi. Mürəkkəb adlar və xüsusi isimlər. Mürəkkəb adların yazılışı. İxtisarla yazılan mürəkkəb adlar. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənsubiyyət şəkilçiləri. Mənsubiyyət şəkilçilərinin şəxs şəkilçilərindən fərqi. Tale, mənbə, mənsə. mövqe, mənafe sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.
İsmin hallanması. Yiyəlik və təsirlik hallarının müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirməsi. Yiyəlik və təsirlik hal şəkilçiiəri ilə II və III şəxs mənsubiyyət şəkilçilərinin fərqi. Bu şəkilçilərin omonimliyi. Saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda bəzi ikihecalı söz köklərində ( fəsil, şəkil. alın, beyin və s.) son saitin (qapalı saitin) düşməsi. İsmin sifət kimi işlənə bilməsi. Sifətləşən isimlərin yenə isim olaraq qalması. İsmin cümlədə rolu.

Ədəbiyyat
Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar.
Aşıq şeirinin janrları.
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
"Kitabi – Dədə Qorqud" eposu. "Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyu.
Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. Lirikasí. "Xəmsə"
"İskəndərnamə” poeması. Məzmunu.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Süjet və kompozisiya.
Yazılı ədəbiyyatda növlər və janrlar. Lirik növ, epik və dramatik növ.

Cəbr 1-2 QRUPLAR
Natural ədədlər
Adi və onluq kəsrlər
Faiz. Nisbət. Tənasüb
Həqiqi ədədlər

Həndəsə 1-2 QRUPLAR
Həndəsənin əsas anlayışları
Üçbucaqlar
Çevrə və dairə

Cəbr 3-4 QRUPLAR
Natural ədədlər
Adi və onluq kəsrlər
Faiz. Nisbət. Tənasüb
Diaqramlar

Həndəsə 3-4 QRUPLAR
Həndəsənin əsas anlayışları
Üçbucaqlar

Biologiya
Çiçəyin quruluşu. Bircinsli və ikicinsli çiçəklər. Birevli və ikievli bitkilər. Çiçəkqrupları və onların bioloji əhəmiyyəti. Çiçəklənmə. Tozlanmanın formaları. İkiqat mayalanma. Meyvə və toxumların əmələ gəlməsi. Şirəli və quru meyvələr.
Toxumun quruluşu, tərkibi, cücərmə şəraiti. Şirəli və quru meyvələr. Meyvə və toxumaların yayılmağa uyğunlaşması. Bitkilər və ətraf mühit.
Çiçəkli bitkilərin müxtəlifliyi. Əsas sistematik kateqoriyalar. Örtülütoxumlular şöbəsinin əsas əlamətləri. Ikiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər fəsiləsi. Gülçiçəklilər fəsiləsi. Kəpənəkçiçəklilər (paxlalılar) fəsiləsi. Badımcançiçəklilər fəsiləsi. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi. Əməköməcilər fəsiləsi.
Birləpəlilər sinfi. Taxıllar fəsiləsi. Zanbaq fəsiləsi. Kənd təsərrüfatı bitkiləri.
İbtidai və ali bitkilər haqqında anlayış. Yosunlar. Birhüceyrəli yosunlar (xlorella, xlamidomonada) quruluşu və çoxalması. Çoxhüceyrəli sapşəkilli yosunlar (ulotriks, spirogira) quruluşu və çoxalması. Dəniz yosunları: laminariya və ulva. Mamırlar. Əsas xüsusiyyətləri. Yaşıl quş mamırının quruluşu və çoxalması. Sfaqnum (torf) mamırı.
Qıjıkimilər. Erkək qıjının quruluşu və çoxalması. Qatırquyruğu, plaun. Çılpaqtoxumluların əsas xüsusiyyətləri, çoxalması (Eldar şamı misalında) və əhəmiyyəti. Adi şam, adi küknar, ardıc, sərv haqqında məlumat.

Coğrafiya
Coğrafiyanın predmeti, vəzifələri. Coğrafi nomenklatura. Yarımkürələrin fiziki xəritəsində əsas coğrafi obyektlərin göstərilməsi. Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı.
Məhəllin planı. Miqyas. Üfüqün cəhətləri. Azimut.
Horizontallar. Planaalma. Yerin forması və ölçüləri.
Dərəcə toru. Coğrafi koordinatlar. Xəritələr.
Yer Günəş sisteminin planetidir. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkətinin nəticələri.Saat qurşaqları
Yerin daxili quruluşu. Süxurlar. Yerin geoloji inkişafı. Yerin yaranması haqqında fərziyyələr.
Litosfer tavaları. Platformalar və Geosinklinallar
Tektonik hərəkətlər. Zəlzələ. Vulkan və qeyzerlər.

İngilis dili
The noun
the article
the pronoun
the numeral

Fizika
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət
Nyuton qanunları
Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu

Kimya
Saf maddələr və qarışıqlar. Fiziki və kimyəvi hadisələr
Atomun quruluşu
Dövri qanun və dövri sistem
Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi
Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları

Azər. Tarixi
Azərbaycan ibtidai icma quruluşunda. İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları § 1,2,3,4,5,6,7
Manna dövləti, Skif çarlığı, Azərbaycan Midiya və Əhəmənilərin tərkibində § 8, 9,10, 11,12,13,14
Atropatena §15,16,17,18
Albaniya. § 19,20,21,22
Atropatena və Albaniya Orta əsrlərdə § 1,2,3,4
Girdiman dövləti Cavanşirin dövründə. Albaniya mədəniyyəti. § 5, 6, 7, 8
Azərbaycanda Ərəb hakimiyyəti.§ 9,10,11
Ərəblərə qarşı üsyanlar və Xürrəmilər hərəkatı. Mədəniyyət § 12,13,14,15

Tarix
İbtidai icma quruluşu § 1,2,3,4, Azərbaycan ibtidai icma quruluşunda, İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları § 1,2,3,4,5,6,7
Misir, Mesopotamiya §5,6,7,8,9. Manna dövləti, Skif çarlığı, Azərbaycan Midiya və Əhəmənilərin tərkibində § 8, 9,10, 11,12,13,14
Finikiya, Assuriya, İskitlər, İran, §10,12,14. Atropatena §15,16,17,18
Qədim Türklər, Hun dövləti, Türküstan dövlətləri §15,16,17. Albaniya. § 19,20,21,22
Çin, Hindistan. §18,20. Atropatena və Albaniya Orta əsrlərdə § 1,2,3,4
Yunanıstan §21,22,23. Girdiman dövləti Cavanşirin dövründə, Albaniya mədəniyyəti. § 5, 6, 7, 8
Yunanistan § 24,25,26, Azərbaycanda Ərəb hakimiyyəti § 9,10,11
Qədim Roma §27,28. Ərəblərə qarşı üsyanlar və Xürrəmilər hərəkatı. Mədəniyyət § 12,13,14,15


11 - ci sinif
Azərbaycan dili
FONETİKA: Danışıq səsləri və onların əmələ gəlməsi. Danışıq üzvləri. Sait və samit səslər. Saitlərin bölgüsü: qalın və incə saitlər; açıq və qapalı saitlər; dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin növləri: kar və cingiltili samitlər. Ahəng qanunu. Qalın və incə saitlərin ahəngi. Bəzi sözlərdə ahəngin pozulması. Əlifba. Səs və hərf. Qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffuzü. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffuzü.
Sonu q və k ilə bitən çoxhecalı sözlərin yazılışı. Sonu qoşasamitli təkhecalı sözlərin yazılışı, [k ` ] səsinin yazıda ifadəsi. Heca. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Vurğu. Azərbaycan sözlərində vurğunun yeri. Heca vurğusunun sözün mənasına təsiri. Vurğulu heca və uzun heca, onların fərqləndirilməsi. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilər. Fonetik təhlil.
LEKSİKA: Leksika haqqında anlayış. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Onların çoxmənalı sözlərdən fərqi. Bəzi sözlərin həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi işlənə bilməsi. Sinonimlər. Antonimlər. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Terminlər. Ümumişlək olmayan sözlərin, əsasən, terminlərdən ibarət olması. Dialekt sözləri, köhnəlmiş sözlər, neologizmlər.
Əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözlər. Ərəb-fars və rus-Avropa mənşəli sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Bu birləşmələrdə sözlərin məcazlaşması. Frazeoloji birləşmələrin omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Lüğətlər. Lüğətlər haqqında anlayış. İzahlı lüğətlər. Orfoqrafiya, orfoepiya və tərcümə lüğətləri. Sözün leksik təhlili.
MORFOLOGİYA Morfologiya nitq hissələri haqqında təlim kimi
Nitq hissələri. Nitq hissəsi anlayışı. Nitq hissələrinin bölgüsü. Əsas və köməkçi nitq hissələri.
Əsas nitq hissələri. İsim. Əşya anlayışı. Konkret və mücərrəd, canlı və cansız, xüsusi və ümumiliyindən asılı olmayaraq. bütün isimlərin əşya sayılması. İsim əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsi kimi. Onun qrammatik əlamətləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. Toplıı isimlər. İsmin quruluşca növləri. Sadə isimlər. Düzəltmə isimlər və onların əmələ gəlməsi. İsimlərdən düzələn isimlər. Fellərdən düzələn isimlər. İsim düzəldən bəzi şəkilçilərin ( -stan: -qı, -ki və s.) yazılışı. Mürəkkəb isimlərin əmələ gəlməsi və onlann yazılışı. Mürəkkəb adlar. Mürəkkəb adlar ismi söz birbşmələrinin bir qrupu kimi. Onlann mürəkkəb isimlərdən fərqi. Mürəkkəb adlar və xüsusi isimlər. Mürəkkəb adların yazılışı. İxtisarla yazılan mürəkkəb adlar. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Mənsubiyyət şəkilçiləri. Mənsubiyyət şəkilçilərinin şəxs şəkilçilərindən fərqi. Tale, mənbə, mənsə. mövqe, mənafe sözlərinin mənsubiyyətə görə dəyişməsi.
İsmin hallanması. Yiyəlik və təsirlik hallarının müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirməsi. Yiyəlik və təsirlik hal şəkilçiiəri ilə II və III şəxs mənsubiyyət şəkilçilərinin fərqi. Bu şəkilçilərin omonimliyi. Saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda bəzi ikihecalı söz köklərində ( fəsil, şəkil. alın, beyin və s.) son saitin (qapalı saitin) düşməsi. İsmin sifət kimi işlənə bilməsi. Sifətləşən isimlərin yenə isim olaraq qalması. İsmin cümlədə rolu.
Sifət. Sifət bir hitq hissəsi kimi; onun qramamtik əlamətləri. Sifətlərin quruluşca növləri. Sadə sifətlər. Düzəltmə sifətlər: isimdən düzələn sifətlər, feldən düzələn sifətlər. Mürəkkəb sifətlər. Onların yazılışı. Sifətin müqayisə dərəcələri; adi dərəcə, azaltma dərəcəsi, çoxaltma dərəcəsi. Sifətin isimləşməsi. İsimləşən sifətlərin yenə sifət olaraq qalması. Həm sifət, həm də zərf kimi işlənə bilən sözlər (yaxşı, pis, gözəl və s.). Sifətin cümlədə rolu.
Say . Say bir nitq hissəsi kimi; onun qrammatik əlamətləri. Sayın quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb saylar. Sayın mənaca növləri: miqdar və sıra sayları. Miqdar saylarının növləri: müəyyən miqdar sayları, qeyri-müəyyən miqdar sayları, kəsr sayları. Qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlərin cəmlənib-cəmlənməməsi. Miqdar sayları ilə isimlər arasında numerativ sözlərin işlənə bilməsi. Bəzi numerativ sözlərin (nəfər, baş, ədəd, cüt, dəst və s.) üç-dörd, beş-altı tipli qeyri-müəyyən miqdar sayları ilə isimlər arasında da işlədilə bilməsi. Kəsr sayları miqdar saylarının bir növü kimi. Sıra sayları. Sıra saylarının ərəb və Roma rəqəmləri ilə yazılışı. Həm say, həm də zərf kimi işlənə bilən sözlər. Sayların yazılışı. Sayın isimləşməsi. Bu vaxt onların yenə say olaraq qalması. Sayın cümlədə rolu.

Ədəbiyyat
Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar.
Aşıq yaradıcılığı. Dastanlar..
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. "Kitabi – Dədə Qorqud" eposu. "Salur Qazanın evinin yağmalanması”boyu.
Nizami Gəncəvi. Həyat və yaradıcılığı. Lirikasí. "Xəmsə"
"İskəndərnamə” poeması. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Süjet və kompozisiya.
Lirik, epik və dramatik növ.
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İ. Nəsimi. Həyatı və yaradıcılığı, fəlsəfi qəzəlləri, "Yanaram”, "Mən mülki – cahan…” qəzəlləri.
Ş. İ. Xətayi. Həyat və yaradıcılığı. Lirikası. "Ayrılır” qəzəli, "Dəhnamə” poeması
M. Füzuli. Həyat və yaradıcılığı. Lirikası. "Əql” yar olsaydı …”. "Leyli və Məcnun" poeması. Məzmunu, mövzusu və ideyası.


Cəbr 1-2 QRUPLAR
Natural ədədlər
Adi və onluq kəsrlər
Faiz. Nisbət. Tənasüb
Həqiqi ədədlər
Tam cəbri ifadələr
Çoxhədlinin vuruqlarına ayrılması
Cəbri kəsrlər
Kavdrat köklər, həqiqi üstlü qüvvətlər

Həndəsə 1-2 QRUPLAR
Həndəsənin əsas anlayışları
Üçbucaqlar
Çevrə və dairə

Cəbr 3-4 QRUPLAR
Natural ədədlər
Adi və onluq kəsrlər
Faiz. Nisbət. Tənasüb
Diaqramlar
Həqiqi ədədlər

Həndəsə 3-4 QRUPLAR
Həndəsənin əsas anlayışları
Üçbucaqlar
Çevrə və dairə

Biologiya
Hüceyrədə maddələr və enerji mübadiləsi. Maddələr mübadiləsində ATF-in rolu, ATF-in tərkibi və quruluşu. Hüceyrədə enerji mübadiləsi və onun mərhələləri: hazırlıq mərhələsi, qlikoliz (oksigensiz), oksigenli mərhələlər, bunların fərqi. ATF-in sintezi. Plastik mübadilə - zülaların biosintezi. DNT kodu, gen, onların əhəmiyyəti, transkripsiya, translyasiya, onların mahiyyəti. Bitki hüceyrələrində plastik və energetik mübadilə proseslərinin xüsusiyyətləri. Fotosintez, onun işıq və qaranlıq mərhələləri. Fotosintezin məhsuldarlığı, təbiətdə fotosintezin rolu. Xemosintez, onun fotosintezdən fərqi.
Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı. Hüceyrənin mitoz bölünməsi. Orqanizmlərin çoxalma formaları. Cinsiyyətsiz çoxalma. Cinsi çoxalma. Meyoz prosesi. Maylanma. Partenogenez.
Genetikanın əsasları. İrsiyyəti öyrənməyin hibridoloji metodu. Hibridlərdə əlamətlərin parçalanmasının səbəbləri. Allel genlər. Mendelin qanunları. Genlərin ilişkli irsiliyi. Krossinqover. Cinsiyyətin genetikası. Genlərin qarşılıqlı təsiri . İnsan genetikası. Genetika və tibb. İnsan irsiyyətinin öyrənilməsi metodları.
Dəyişkənliyin qanunauyğunluqları. Modifikasiya dəyişkənliyi. Reaksiya norması. Mutasiya dəyişkənliyi. Genom mutasiyası. Xromosom mutasiyası. Gen mutasiyası. İrsiyyətli dəyişkənlikdə homoloji sıralar qanunu. Sitoplazmatik irsiyyət. Genetika və təkamül nəzəriyyəsi. Populyasiyanın genetikası.
Seleksiyanın əsasları. Seleksiyanın metodları. Hüceyrə və gen mühəndisliyi.
Darvinəqədərki təkamül təsəvvürləri. K.Linney və onun təlimi. J.B.Lamarkin canlılar aləminin inkişafı haqqında təlimi. Rusiyada təkamül ideyaları. Darvin təliminin əsas müddəaları. Növ, növün kriteriyaları. Populyasiysa – təkamül vahidi kimi. Təkamülün hərəkətverici qüvvələri
İrsiyyət və dəyişkənlik. Yaşamaq uğrunda mübarizə. Yaşamaq uğrunda mübarizənin formaları. Çoxalmanın intensivliyi. Təbii seçmənin populyasiyalarda formaları:hərəkətverici seçmə, dizruptiv seçmə. Təkamülünün digər amilləri. Populyasiya dalğaları, təcridlər. Orqanizmlərin uyğunlaşması və onun nisbinliyi. Uyğunlaşmanın müxtəlifliyi. Mikrotəkamül. Coğrafi və ekoloji növəmələgəlmə.

Coğrafiya
Coğrafiyanın predmeti, vəzifələri. Coğrafi nomenklatura. Yarımkürələrin fiziki xəritəsində əsas coğrafi obyektlərin göstərilməsi. Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı.
Məhəllin planı. Miqyas. Üfüqün cəhətləri. Azimut. Horizontallar. Planaalma. Yerin forması və ölçüləri.
Coğrafi koordinatlar. Xəritələr. Yer Günəş sisteminin planetidir.
Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkətinin nəticələri. Fəsillər. Saat qurşaqları
Yerin yaranması haqqında fərziyyələr. Yerin daxili quruluşu. Süxurlar. Yerin geoloji inkişafı. Yerin yaşı.
Litosfer tavaları. Platformalar və geosinklinallar. Tektonik hərəkətlər
Relyef formaları. Dağəmələgəlmə mərhələləri. Ekzogen proseslər
Atmosfer. Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu və təzyiqi. Təzyiq qurşaqları

İngilis dili
The noun
the article
the pronoun
the numeral
the adjective

Fizika
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət
Nyuton qanunları
Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu
Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
Statikanın əsasları

Kimya
Saf maddələr və qarışıqlar. Fiziki və kimyəvi hadisələr
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem
Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi
Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
Kimyəvi formul və tənliklər üzrə hesablamalar
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq

Azər. Tarixi
İbtidai icma quruluşu, İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları §1,2,3,4,5,6,7, Şimali Azərbaycan istiqlal ərəfəsində, Mart soyqırımı. §1,2,3
Manna, Skif çarlığı, Midiya, §8,9,10,11,12,13,14,15, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və tədbirləri §4,5,6,7
Atropatena və Albaniya §16,17,18,19,20,21,22,23,24,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti §8,9,10
Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması, Atropatena və Albaniya §1,2,3,4,
Cənubi Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı §11,12,13
Girdiman dövləti Cavanşirin dövründə Alban mədəniyyəti. §5,6,7,8, Azərbaycan Sovet hakimiyyəti illərində§14,15,16
Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində və Xürrəmilər hərəkatı §9,10,11,12,13,14,15,
Azərbaycan SSR-nin formal müstəqilliyinin ləğv edilməsi.YİS, DQMV və Naxçıvan MSSR-in yaranması§17,18,19
Azərbaycanda feodal dövlətlər§16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29, Azərbaycan SSR-də sənayeləşmə, kollektivləşmə və mədəni quruculuq §20,21,22,23
Azərbaycan Böyük Səlcuq imperiyasının tərkibinə daxil edilməsi, Şirvanşahlar dövləti XI-XII əsrdə, Atabəylər dövləti, İntibah mədənıyyəti.§1,2,3,4,5,6,7,8, 10,

Tarix
İbtidai icma quruluşu, Misir §1,2,3, 4 ,5,6,7. Azərbaycan ibtidai icma quruluşunda. İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları. §1,2,3,4,5,6,7. Versal-Vaşinqton sisemi. §1, 2, 3
Mesopotamiya, Finikiya, Assuriya, İskitlər,Əhmənilər § 8, 9, 10, 12, 14. Manna, Skif çarlığı §8, 9,10,11,12,14. ABŞ və Avropa ölkələri XX əsrin 30-cu illərin əvvəllərində § 4, 5, 6
Qədim türklər, Hun dövləti, Çin, Hindistan §15,16,17,18 ,20. Atropatena,
Albaniya §15,16,17,18,19,20,21,22. Türkiyə, Hindistan və Dünya ölkələri II Dünya müharibəsi ərəfəsində §7, 9, 11, 12
Yunanıstan §21,22,23,24,25,26. Atropatena və Albaniya Sasani imperiyasının tərkibində §1,2,3,4, 5,6. II Dünya müharibəsi § 14, 15,16
Qədim Roma §27,28,29,30,31. Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində §7, 8, 9,10,11.
II Dünya müharibəsi §17,18,19
Çin Orta əsrlərdə, Sasanilər, Ağ Hun dövləti, Qafqaz xalqları §1, 2, 3, 4, 17, 32. Xürrəmi hərəkətı §12,13,14,15. ABŞ II Dünya müharibəsindən sonra §20
Xalqların Böyük köçü, Qərbi Hun dövləti , Göytürk dövlətləri, Uyğur dövləti, Xəzər xaqanlığı , Dunay Bulqar dövləti §5, 6, 7, 8, 10, 29.
Azərbaycanda Feodal dövlətlərin yaranması §16,17,18,19,20,21. SSRİ II Dünya müharibəsindən sonra §21
Bulqarlar, Hindistan , Ərəb xilafəti § 11,12,13,25,26,30,32. Slavyan yürüşləri, təsərrüfat və mədəniyyət §22, 23,25,27,28,29
Category: Maraqlı məlumatlar | Views: 4590 | Added by: S_S_Z | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1 kamran
salam 99 nomreli mektebe kim duwub

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Sayta giriş
Profilim
Kalendar
«  Ноябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Dost saytlar
 • WwW.For-life.Tk
 • WwW.Emiliyam.clan.su
 • WwW.Montoni.clan.su.
 • Statistika

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Arxiv
  DESİGN BY FOR-LİFE
  Создать бесплатный сайт с uCoz